Month: July 2009

תרבות היחידה

AL_P_000110

הצטיינות במשמעת, בטיחות, סדר וארגון.
הגברת מעורבות המפקדים באכיפת המשמעת.
עמידה ביעדי הבטיחות כפי שהוגדרו בתוכנית הבטיחות השנתית.
מיסוד פק”לים לשגרה וארגון לקרב.
הגברת הבקרה ורמת הירידה לפרטים בכל תחומי העשייה.

מיסוד, ארגון, שימור ושימוש בידע החטיבתי.
מיסוד מנגנוני ניהול ידע יעילים ושמישים (מנהלי ידע גדודיים, חמ”לים..).
מיסוד התחקיר כמקור ללמידה ושיפור.
הקמת אתר ניהול ידע חטיבתי.
הפצת ידע רוחבית, כזמין, שמיש ומביא תוצר יעיל.

הטמעת המורשת החטיבתית בקרב החיילים והמפקדים.
חיזוק הקשר עם מורשת הנופלים בחטיבה והמשפחות השכולות.
קביעת אבני דרך תקופתיים להטמעת המורשת.
מיסוד מערכי שיעור על מורשת החטיבה וכתיבת ספר מורשת.