Month: December 2005

דבר היו”ר

yorהנח”ל – נוער חלוצי לוחם, נועד מהקמתו בשלהי מלחמת העצמאות לשלב בין היצירה – ישוב ארץ ישראל, לבין הביטחון – הגנה על מדינת ישראל.
חיילי הנח”ל נטלו חלק בפעולות הביטחון השוטף ובמלחמות ישראל.
גדוד הנח”ל המוצנח השתתף בפעולות התגמול, בקרב המיתלה במצע סיני, בכיבוש מתחמי רפיח במלחמת ששת הימים, בבלימת הכוחות הסוריים ברמת הגולן במלחמת יום כיפור, במלחמת ההתשה ובמלחמות בלבנון. קורס המכים של הנח”ל לקח חלק בקרבות המיתלה – במבצע סיני. בהבקעת מתחם אום בתל במרכז סיני במלחמת ששת הימים, בקרבות ברמת הגולן במלחמת יום כיפור ובמבצעים רבים. גדודי המשקים וההיאחזויות ובסיס הטירונים לקחו חלק בפעילות ביטחון שוטף ובמלחמות. חטיבת הנח”ל שהוקמה בשנות השמונים היא חטיבה לוחמת במלחמה הממושכת באינתיפאדה ובלבנון.
הנח”ל עושה ככל יכולתו להנציח את חלליו. בתחילה בבסיס המרכזי של הנח”ל במחנה 80 ולאחר מכן באתר ההנצחה שנבנה בפרדס חנה.

אתר ההנצחה שתוכנן ע”י האדריכל חנן חברון ז”ל בנוי במתכונת סמל הנח”ל. באתר, קיר עליו חקוקים שמות הנופלים, חדר זיכרון עם ספריה, אלבומי הנופלים – סיפוריהם, ומצגת אור קולית.
באתר מונצחים גם חללי חיל החינוך שנפלו מהקמת צה”ל ועד היום.

האתר משמש כמקום התכנסות והתייחדות למשפחות השכולות ולקהל הרחב. במקום מתקיימים טקסי זיכרון, טקסים צבאיים וימי עיון לחיילי הנח”ל וחיילי חיל חינוך. כמו כן פעילות חינוכית רחבה לתלמידי בתי ספר וחניכי תנועות הנוער.

בכוונת העמותה להקים באתר ההנצחה מוזיאון למורשת הנח”ל שיעסוק בעשייה הרחבה של פעילות צבאית, התיישבותית וחינוכית – הנח”ל במתווה גבולות ההתיישבות של המדינה.

בכבוד רב,
אל”מ (מיל.) רענן שריר
יו”ר העמותה להנצחת חללי הנח”ל והחינוך